Generalforsamlingen

Referat fra generalforsamling i Pakhuset d.7 september 2021.

Tilstede var bestyrelsen plus 13 medlemmer.

  1. Til dirigent valgtes Åge Jørgensen, som erklærede mødet lovligt indkaldt.
  2. Formandens beretning blev aflagt af Joan Andreasen, på vegne af Torsten. Der var ingen bemærkninger til beretningen.
  3. Jytte fremlagde regnskab, som viste drift overskud på 47.372 kr. Regnskabet var godkendt af revisorerne.

Kontingentet fastsattes som førhen til 100 kr. dog friholdes 2021 for kontingent, da der ingen aktiviteter af betydning har været i året med Corona pandemien.

  1. Valg til bestyrelsen:

             Karen Tholle og Steen Jansdal blev begge genvalgt.

             Nina S. Lund ønskede ikke genvalg, og Ole Frederiksen blev ikke genvalgt.

             Torsten ønskede af helbredsgrunde hjælp til at gennemføre næste år i bestyrelsen, 

             og Birgit Riisager blev valgt som hjælper og suppleant.

             Derudover blev Jette Schapiro og Hanne Bernstein valgt til bestyrelsen.

Bestyrelsen konstituerer sig på møde d. 4 oktober kl. 15.30 hos Jytte, Brahesmindeparken 5D, Fåborg.

  1. Ved valg af revisorer modtog Lisbeth Kaare genvalg, og Birthe Michaelsen genvalg som suppleant.
  2. Ingen indkomne forslag.
  3. Følgende emner fremkom under evt.

Ellen Jørgensen opfordrede bestyrelsen til, at tage en snak med Fåborg museum, om at arrangere en udstilling af anden generation Fynbomalere. Der er flere nuværende dygtige kunstnere i det Sydfynske, og det kunne muligvis give de gamle Fynbomalere, et spændende modspil.

Bestyrelsen tager emnet op, evt. på førstkommende møde.

Karen Tholle, Joan Andreasen, Grethe Tingkjær, kom med forslag om et udvidet samarbejde mellem Pakhuset og Direktøren. Interesserne er sammenfaldende, og foreningerne vil kunne fremstå stærkere. (udstillinger, workshops, lokaler til at arbejde i). Fremtiden for Levins hus er usikker, og i værste fald har Fåborgs kunstnere ingen udstillingsmuligheder.

Emnet vil blive drøftet nærmere på bestyrelsesmødet.

  1. Yderligere blev det nævnt at kunstturen, er ved at være fyldt op, og kunstauktionen er rykket til november, og den vil fremover være et efterårsarrangement.

Ref. Karen Tholle.


Bestyrelsens beretning vedr. 2020


Bestyrelsens beretning bliver særlig kort denne gang, for næsten alt har været aflyst på grund af coronarestriktioner. Der blev dog gennemført en generalforsamling i februar 2020, inden landet blev Corona lukket 11. marts. Generalforsamlingen 2021 som ifølge vedtægterne skal være i februar hvis det er muligt, er flyttet til nu hvor restriktionerne endelig er ophævet.

Kunstturen blev aflyst.

Auktionen blev aflyst. Medlemmer, som har lejede billeder, har kunnet glæde sig over dem en periode længere uden ekstra betaling.

De traditionelle medlemsudstillinger i Levins hus blev aflyst. En medlemsudstilling blev dog gennemført på nettet. Det fungerede godt, selv om det ikke er det same og selv om vi savnede ferniseringen. Der var 31 udstillere og det er nogenlunde som det plejer. Udstillingen ligger stadig på hjemmesiden, så hvis nogen ikke har fået set den, kan det nås endnu.

Projektet “Til Trøst og Håb” blev gennemført næsten efter planen – dog blev udstillingen ikke gennemført, Pakhuset indbød i 2020 medlemmerne til at deltage i et projekt, der skulle handle om at udføre et værk, man hver især følte kunne være til trøst for den der sad i kirken. 20 medlemmer gav et bud på et sådant værk, og Aage Jørgensen påtog sig så at fotografere alle værker professionelt, hvorefter de blev trykt i et lille hæfte, en book-let, redigeret af Peter Bork-Johansen – sammen med en artikel om dansk kirkekunst’s udvikling fra middelalderen til i dag. Artiklen er skrevet af religionshistoriker, Jens Martin Risom og Joan E. Andreasen.
Med coronarestriktioner afholdt vi efterfølgende et dialogisk foredrag i salen i “Det Nye Hospital” ved Faaborg Helligåndskirke.” Her gav de deltagende kunstnere hver især et oplæg om deres værk, som de fleste havde medbragt.

Det var en fin afslutning. Der ligger en book-let til alle

De faste workshops: portræt og croquis har stort set også været aflyst. Man prøvede dog i en periode at gennemføre croquis med tilmelding hvor man lukkede for tilmeldingen, når man havde nået maksimum for tilladt forsamling.


Som nævnt har alt været lukket ned også hos os, men vi er klar til at fortsætte, hvor vi slap og halvårsprogram for efteråret 2021 er sendt ud, som det plejer.