Vedtægter

§1
Foreningens navn er: Kunstforeningen Pakhuset

§2
Foreningens formål er at arrangere kunstudstillinger og kunstneriske aktiviteter mm.

§3
Alle kan optages som medlem.

§4
Ordinær generalforsamling afholdes en gang om året, så vidt muligt i februar måned.
Der indkaldes med mindst 10 dages varsel. Forslag der ønskes behandlet af generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 5 dage før generalforsamlingen. Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Beretning
3. Regnskab og forslag til kontingent for det følgende år
4. Valg af bestyrelse
5. Valg af revisor og revisor suppleant
6. Behandling af indkomne forslag
7. Eventuelt

§5
Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens ønske eller hvis 2/3 af medlemmerne ønsker det. Den indkaldes efter reglerne for ordinær generalforsamling.

§6
Bestyrelsen består af 7 medlemmer: Formand, næstformand, kasserer, sekretær og 3 menige medlemmer. Den konstituerer sig selv. Den er beslutningsdygtig hvis 4 medlemmer er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

§7
Foreningens ophævelse kan ske ved stemmeflertal herfor, på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger. Hvis foreningen ophæves overgives midlerne til Kulturel forvaltning i Faaborg-Midtfyn kommune. Midlerne skal anvendes til kunstnerisk forskønnelse i Faaborg.
Således vedtaget på generalforsamlingen marts 1980 og februar 2002 og februar 2010

Generalforsamlingen i 2015 blev afholdt den 16. marts 2015
på Det gamle Bibliotek.